Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 505 290

Ösztöndíj

Ösztöndíj 2020.09.01-től felmenő rendszerben

 

A tanuló – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra, az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra, valamint rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult. Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.

Ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Technikumban folyó oktatás esetén az ösztöndíj havonkénti összege:

ágazati alapoktatásban az ösztöndíjalapjának öt százaléka,

szakirányú oktatásban

az ösztöndíj alapjának

ha a megelőző tanév év végi minősítésében az osztályzatok átlaga

öt százaléka

2,00–2,99 között van

tizenöt százaléka

3,00–3,99 között van

huszonöt százaléka

4,00–4,49 között van

harmincöt százaléka

4,49 fölött van

Egyszeri pályakezdési juttatás összege

az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának

ha a szakmai vizsga eredménye

nyolcvan százaléka

2,00–2,99 között van,

száztíz százaléka

3,00–3,99 között van

száznegyvenöt százaléka

4,00–4,49 között van

száznyolcvan százaléka

4,49 fölött van.

Támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki

hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és

a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

A támogatás havonkénti mértéke a támogatás alapjának húsz százaléka.

A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt. A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.

A támogatásra a tanuló a tanulói jogviszonya fennállásáig jogosult, ha a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelel.

Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni.